PRIVACY VERKLARING PRAKTIJK KOUSBROEK

Register van Verwerkingsactiviteiten


Praktijk Kousbroek, gevestigd Van der Aastraat 30, 2597 SL Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens om te voldoen aan de AVG, zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens:
www.praktijkkousbroek.nl +31702167920
A.J.M. Kousbroek is de functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Kousbroek.  
Zij is te bereiken via info@praktijkkousbroek.nl


1.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Praktijk Kousbroek verwerkt persoonsgegevens doordat U gebruik maakt van de diensten van de praktijk en omdat U deze gegevens zelf heeft verstrekt. Hieronder vind U een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Bij minderjarige cliënten zal  ook bovenstaande informatie van beide ouders worden vastgelegd.

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens:

Praktijk Kousbroek verwerkt de volgende bijzondere en of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gegevens over gezondheid.

2.

Doel en grondslag voor verwerking persoonsgegevens

Zowel de AVG, de WGBO als de MBOG en de KAB zijn van toepassing

Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

Praktijk Kousbroek verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om een gevraagde dienst te leveren.
 • Voor het opmaken van de factuur.

Bewaren persoonsgegevens:

Praktijk Kousbroek bewaart persoonsgegevens zoals vermeld in de WGBO. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd:

 • Persoonsgegevens, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, gezondheidsgegevens: 15 jaar gerekend vanaf de datum van vastlegging, c.q. vanaf de datum van de laatste dossierwijziging, danwel vanaf de datum van overlijden. Voor minderjarigen geldt dat de bewaartermijn van 15 jaar ingaat vanaf het 18elevensjaar. Bij overlijden van een minderjarige geldt een bewaartermijn van 15 jaar vanaf de datum van overlijden.
 • Bij mijn overlijden gaan de dossiers naar een MBOG aangesloten collega therapeut. 
 • Factuur: tot de door de Belastingdienst c.q. de Zorgverzekering verplicht gestelde termijnen verlopen zijn.

Beroepsgeheim en gebruik persoonlijke gegevens:

Voor Praktijk Kousbroek geldt - op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim - een geheimhoudingsplicht voor alle persoonlijke informatie die Praktijk Kousbroek in het kader van de dienstverlening - zowel schriftelijk als mondeling - ontvangt.

Volgens patiëntenrechten uit de WGBO komt wilsbekwame minderjarigen tussen 12 en 16 jaar zelf, alsmede de ouders, het gezag toe. Ouders van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënt van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.


3.

Informatie aan cliënten

 • De cliënten worden mondeling tijdens de intake over de dossierplicht geïnformeerd.
 • Op de website van Praktijk Kousbroek staat informatie over de werkwijze en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode. 
 • Indien kinderen jonger zijn dan 16 jaar, geven beide ouders schriftelijk toestemming tot de behandeling en daarmee tot het vastleggen van gegevens in een dossier.
 • Ik vraag bezoekers van mijn site om hun naam en email adres in te vullen vanwege het gebruik van cookies. Praktijk Kousbroek gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smart phone van de bezoeker van de website. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld iemands voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermede onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.


4.

Toegang cliëntendossiers

Ik ben ZZP’er en ik ben de enige die toegang heeft tot de dossiers en vanuit de beroepscode een beroepsgeheim heeft. Indien met collega’s of in een intervisiegroep casuïstiek uit de praktijk wordt besproken, zal dit altijd anoniem en onherkenbaar geschieden.


5.

Beveiliging van persoonsgegevens

 • Praktijk Kousbroek werkt met papieren cliëntendossiers. Deze worden in een afgesloten kast bewaard.
 • Het digitale cliëntendossier wordt beveiligd door een wachtwoord. 
 • Regelmatig wordt een back-up van de bestanden gemaakt.
 • Er wordt geen administratie noch onderhoud uit handen gegeven en er zijn geen derde partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens.


6.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Kousbroek heeft geen externe leveranciers, bedrijven of andere partijen die toegang hebben tot de cliëntendossiers en/of gegevens kunnen inzien. 

Alle (financiële) administratie, cliëntenregistratie alsmede het onderhoud van de website wordt in eigen beheer uitgevoerd en niet uit handen gegeven.

Praktijk Kousbroek verkoopt geen gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken om te moeten voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Praktijk Kousbroek neemt - op basis van geautomatiseerde verwerkingen - geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk Kousbroek) tussen zit. 


7.

Omgang met datalekken

Praktijk Kousbroek gebruikt als computerprogramma: Microsoft Office 2011 (Word) voor toezending van adviezen en toezending van de opgemaakte factuur.

Praktijk Kousbroek werkt niet met USB sticks, werkt niet met laptop’s en beveiligd de digitale cliëntendossiers. Er wordt geen administratie noch onderhoud uit handen gegeven. Er zijn geen derde partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens.

Niettemin is het Praktijk Kousbroek duidelijk dat - indien persoonsgegevens via een datalek verloren zouden gaan en dit zou leiden tot nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens - het datalek aan de AP zal worden gemeld.

Bescherming persoonsgegevens:

Praktijk Kousbroek neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt alle maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.


8.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De cliënt heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft de cliënt het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Praktijk Kousbroek en heeft de cliënt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

Dat betekent dat de cliënt bij Praktijk Kousbroek een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens in een computerbestand aan hem/haar of naar een andere genoemde organisatie toe te sturen. 

De cliënt kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van  persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens sturen naar info@praktijkkousbroek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage persoonlijk is gedaan, vragen wij de cliënt om een kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onder aan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek. 

 

Den Haag, mei 2018