Algemene voorwaarden Praktijk Kousbroek
gevestigde in Den Haag, Van der Aastraat 30
en ingeschreven in de Kamer van Koophandel
onder nummer 67734138.


Artikel1.

Definite

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder :

  • Opdrachtnemer: Praktijk Kousbroek
  • Opdrachtgever: De Client
  • Een overeenkomst: Een door Praktijk Kousbroek tezamen met de cliënt opgesteld plan                                        betreffende een dienstverlening.                                                

artikel 2.

Toepasselijkheid voorwaarden

De voorwaarden gelden voor ieder akkoord verklaard en afgesloten plan dat Praktijk Kousbroek voor de opdrachtgever individueel van toepassing heeft verklaard. 


artikel 3.

Offerte

Praktijk Kousbroek stelt naar aanleiding van een ingevulde vragenlijst en een intake gesprek een stappenplan op naar eigen inzicht en vermogen en goed vakmanschap en zal dit met de opdrachtgever bespreken.


artikel 4.

Uitvoering

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de toegezonden vragenlijst juist en volledig wordt ingevuld en dat tijdens het daarop volgend intake gesprek alle benodigde en van belang zijnde gegevens worden gemeld, welke noodzakelijk zijn voor een adequate analyse.

Een behandeling kan de reguliere geneeswijze aanvullen, maar geenszins vervangen. De cliënt raadpleegt bij klachten altijd eerst de behandelend arts.

Het door Praktijk Kousbroek opgestelde stappenplan is vrijblijvend. Indien de opdrachtgever veranderingen wenst aan te brengen in het plan kan dit consequenties hebben op de tijdsduur en of kan het aantal afspraken daardoor gewijzigd of beïnvloed worden. 

Het plan kan werken wanneer de daarbij gegeven adviezen worden opgevolgd, de aanbevolen nutriënten worden gebruikt en de eventueel benodigde onderzoeken worden gedaan.

De door Praktijk Kousbroek gemaakte inspanningsverplichtingen kunnen in geen geval leiden tot een resultaatverplichting.


artikel 5.

Tijdsduur

Het stappenplan geeft bij benadering weer hoeveel afspraken benodigd zijn, is daarom voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.


Artikel 6.

Geheimhouding

Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die in het kader van de dienstverlening wordt uitgewisseld. Alle informatie welke door een partij aan de ander wordt medegedeeld, geldt als vertrouwelijk.


Artikel 7.

Intellectueel eigendom

Alle door Praktijk Kousbroek verstrekte schriftelijke informatie is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en kunnen niet zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd of aan derden worden uitgedeeld.


Artikel 8.

Afspraken

Een afspraak kan mondeling of schriftelijk worden gemaakt. Een afspraak kan worden geannuleerd tot 24 uur voor de afgesproken datum. Bij niet annuleren of annuleren korter dan 24 uur voor de datum, zal door Praktijk Kousbroek deze gereserveerde tijd voor 100% in rekening worden gebracht.


Artikel 9.

Opzegging

Een overeengekomen plan kan ten allen tijde worden opgezegd door beide partijen met een opzegtermijn van een maand.


Artikel 10.

Klachten

Praktijk Kousbroek is aangesloten bij de Beroepsvereniging MBOG, Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde.

Klachten kunnen volgens de klachtenprocedure als volgt worden ingediend:
De opdrachtgever dient in eerste instantie de klacht in bij Praktijk Kousbroek binnen 8 dagen na de uitgevoerde werkzaamheden. Binnen een termijn van 6 weken proberen opdrachtgever en Praktijk Kousbroek tot een oplossing te komen. Indien de klacht gegrond is zal Praktijk Kousbroek de werkzaamheden alsnog verrichten.

Zonder oplossing kan de opdrachtgever zich richten tot de klachtenfunctionaris van de MBOG. De aansprakelijkheid van Praktijk Kousbroek blijft binnen de grenzen van artikel 15.


Artikel 11.

Honorarium

De tarieven zoals vermeld op de website van Praktijk Kousbroek zijn geldig. In bepaalde gevallen kan door Praktijk Kousbroek met de opdrachtgever een vaststaand tarief worden overeengekomen.


Artikel 12.

Betaling

Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen zeven dagen na factuurdatum.


Artikel 13.

Incasso

Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim in het nakomen van betalingsverplichtingen, dan zullen all kosten ter verkrijging van de verschuldigde kosten voor rekening van de opdrachtgever zijn.


Artikel 14.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Praktijk Kousbroek is begrensd als volgt:
Indien van aansprakelijkheid sprake is, is deze beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
Praktijk Kousbroek geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af en is daarom op geen enkele wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich voordoen ten tijde of na uitvoering van haar dienstverlening en welke niet te wijten kunnen zijn aan een orthomoleculaire tekortkoming;
Praktijk Kousbroek is op geen enkele wijze aansprakelijk voor kwaliteit of samenstelling van door haar geadviseerde supplementen of overige natuurgeneeskundige middelen;
Praktijk Kousbroek streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit doch de opdrachtgever blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor hetgeen met  zijn/haar gezondheidssituatie verband heeft en voor het toepassen van de adviezen en om bij twijfel of onduidelijkheid extra advies in te winnen.


Artikel 15.

Overmacht

Overmacht is een van buiten komende oorzaak waarop Praktijk Kousbroek geen invloed kan uitoefenen en daardoor niet in staat is om verplichtingen na te komen. Hierdoor kunnen verplichtingen worden opgeschort. Indien deze opschorting langer dan 2 maanden duurt zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding. 
Voor de door Praktijk Kousbroek uitgevoerde werkzaamheden tot aan een opschorting is de opdrachtgever gehouden de facturen te voldoen.


Artikel 16.

Geschillen

Voor geschillen is de rechter in Den Haag bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen.


Artikel 17.

Toepasselijk Recht

Op elke overeenkomst is het Nederlands Recht toepasbaar.


Artikel 18.

Wijziging Algemene voorwaarden

Van toepassing is de versie zoals die geldt ten tijde van de totstandkoming van de onderhavige opdracht. Praktijk Kousbroek behoudt zich het recht voor de Algemene voorwaarden aan te passen.

Den Haag,  januari 2017